ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

مشخصات كلي

به نام خدا

مجري رسولزاده

نام درس: فارسي ( بخوانيم)                   زنگ اجرا: اول                      مكان : كلاس درس

موضوع: جنگل                                    زمان اجرا: 45 دقيقه                پايه : اول

تعداد فراگيران: .....                              تاريخ اجرا: .......                    صفحه : 62

هدف كلي

1-شناختي : آشنايي با نشانه گـ گ

2-مهارتي : توانايي خواندن كلمات ومتن با نشانه هاي  گـ گ

3-نگرشي: تقويت علاقه به كتاب و كتابخواني

اهداف رفتاري

در پايان اين درس فراگيران پايه اول بايد ....

1.تصوير عنواني را تعريف مي كند.

2.نام درس را با توجه به تصوير بيان مي كند.

3.دسته بندي كلمات با توجه به شكل نشانه

4.روان خواني از درس

5.يافتن جاي نشانه در كلمه

6.توجه به شكل نشانه

7.بيان نام براي نشانه جديد

8.ساختن كلمه با نشانه جديد

9.نشان دادن علاقه به درس

10.                  اظهار علاقه به فعاليت در كلاس

مفاهيم

جنگل – سرسبز – زندگي – گوزن – كنار – بالا

وسايل كمك آموزشي

برچسب حيوانات- ماسك حيوانات – كارت تصويري – كتاب بخوانيم – جدول الفبا – جدول صامت و مصوت – تابلو – گچ و ...

روش

پرسش و پاسخ – توضيحي

الگو

دريافت مفهوم

تكنيك

بارش مغزي

آزمون رفتار ورودي

-      3 كلمه بگو كه صداي پ در اول آنها باشد.

-      2 كلمه بگو كه صداي پ در آخر آنها باشد.

-      با اين كلمات به هم ريخته يك جمله بساز ( مي كند – پرستو – آسمان – در – پرواز)

-      اين جمله را كامل كن ( من با پا ..... را مي زنَم.)

-      با كلمه ي هواپيما يك جمله بساز.

ايجاد انگيزه به همراه

 گروه بندي

-      با توجه به بر چسب حيواناتي از قبيل سگ – گربه – پلنگ – خرگوش – ببر – گرگ ... . از طريق ارتباط كلامي افراد گروه شناسايي مي شوند و در جايي كه بر چسب حيوانات مورد نظر قرار دارد جاي مي گيرند. بعد به هر گروه يك پاكت كه حاوي يك ماسك است مي دهيم تا در مورد نوع حركت – پوشش و غذا و ... با هم در گروه صحبت كنند و سپس نماينده ي هر گروه كار گروه را به كلاس ارائه مي دهد.

-      در اينجا گروه ها سه نفر هستند وچيدمان كلاس با توجه به روش تدريس الگوي دريافت مفهوم به صورت نيم دايره مي باشد تا فراگيران بر تخته تسلط كافي داشته باشند.

مرحله ي ارائه ي تدريس

فعاليت معلم

 خوب بچه ها با توجه به پازل ها و گروه بندي امروز مي خواهيم با همديگر يك بازي كنيم. اين بازي شامل يك جدول ( آره – نه) مي باشد با تعدادي تصوير. تصاويري كه من در جدول آره مي زنم مربوط به درس امروز ماست و آنهايي كه در جدول        ( نه) مي زنم مربوط به درس ما نمي باشد.

معلم با نشان دادن يك جفت كلمه به همراه تصوير و زدن آنها در قسمت ( آره – نه) به مقايسه و تفكر بپردازند. پس از تفكر بچه ها از آنها مي پرسم آيا مي توانيد بگوئيد كه چه چيزي در قسمت آره بود كه در قسمت نه نبود.

       آره    نه

   گرگ  بز

     گربه             موش

   سگ       ببر

 

 

 

 

 


معلم: خوب ، تا حالا چه كساني متوجه شدند كه درس امروز مربوط به چه نشانه اي است؟ (اگر تعداد كمي دست گرفته بودند) تعداد ديگر كارت به تابلو مي زنم.

       آره         نه

يوزپلنگ        شير

مانند :

 

 


فعاليت فراگير

فراگيران با دقت گوش مي دهند.

 

 

 

 

 

بچه ها مشاهده و تفكر مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دست مي گيرند. در سكوت

 

معلم: تعدادي از كارت هاي تصويري را ه از قبل آماده كرده و روي ميز مي باشد در اختيار يكي دو متن از داوطلبان قرار مي دهد تا آنان خوب نگاه كرده.

حالا معلم از يكي مي خواهد زهرا يك تصوير براي من پيدا كن و در قسمت آري قرار بده.

زهرا انجام مي دهد. ( كلمه مورد نظر)

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

حالا معلم معصومه را صدا مي زند كه از ابتداي نصب كارتها دست گرفته بود از او مي خواهد كه يك كليد واژه انتخاب كند و در قسمت آره بگذارد.

معصومه كلمه ي گوزن را نصب مي كند.

حالا معلم از فراگيران مي پرسد كدام يك از شما مي توانيد يك كلمه مثال بزنيد كه در قسمت آره جا داشته باشد.

فراگيران دست مي گيرند و به انتخاب معلم يك نفر جواب مي دهد مثلاً خرگوش

معلم آفرين برشما

حالا كدام يك از شما مي توانيد كلمه اي را حدس بزنيد كه در قسمت خير باشد.

فراگيران دست مي گيرند و به انتخاب معلم يك نفر جواب مي دهد مثلاً پارك

معلم : بسيار عالي

حالا چه كسي مي تواند به من بگويد كه نشانه اي كه امروز در نظر داريم ياد بگيريم چيست؟

تقريباً 90% دست بلند كرده اند مي گويند گ ( بانوبت گرفتن)

معلم : آفرين بر شما . اين همان نشانه اي است كه امروز مي خواهيم ياد بگيريم و با تأكيد بر نشانه گ كار را ادامه داده.

معلم: از فراگيران مي خواهد كه به شرح تفكران خود و دلايل كشف نشانه ي جديد بپردازند.

فراگيران با گرفتن نوبت دلايل كشف نشانه ي جديد را بيان مي كنند.

معلم حالا لطفاً كتابهاي خود را باز كنيد و به تصوير درس جنگل به خوبي نگاه كنيد . معلم در گروه كاري خود داستان مربوط به شكل را براي من بيان كنيد. 2 دقيقه

بچه ها كتابها را باز كرده درس 9 درس جنگل را آورده و شروع به مشاهده مي كنند.

معلم – به نظر شما جنگل به كجا مي گويند.

فراگيران مشورت كرده و پس از مدت تعيين شده نماينده گروه به ارائه داستان مي پردازد.

معلم: حالا از شما مي خواهدكه درس را بصورت انفرادي بخوانيد.لازم به ذكر است كه اگر كسي نتوانست و به مشكلي برخورد كه مي تواند از گروه خود يا به آرامي و با اجازه وارد گروه هاي ديگر شود و از آنها بپرسد.

مشورت مي كنند و پاسخ مي گويند.

- فراگيران مشغول خواندن بصورت صامت مي شوند.

معلم : كدام گروه مي توانند از روي درس به راحتي بخوانند.

دست مي گيرند.

معلم از هر گروه به ترتيب ( سه نفره) مي خواهد كه هر كدام يك بند را بخوانند.

فراگيران به راحتي مي خوانند.

معلم : نشانه ي جديد چه نام داشت

فراگيران گ گ

چند شكل دارد

دو شكل

چه نام دارد

گ غير آخر – گ آخر

2 كلمه غير از كلمات كتاب بگويند كه گ در اول آن باشد.

گوسفند – جنگل

دو كلمه براي من بگوييد كه گ در آخر آن قرار داشته باشد

سگ – ديگ

حالا همگي با هم  با شماره من از روي طرح مدادي مي خوانيم . 1-2-3

مي خوانند ف غير از آخر ف آخر- گ غير از آخر گ آخر

بچه ها پس حالا بايد به يك نشانه جديدي در جدول خوش آمد بگويم بعد كارت سفيد را از روي نشانه گـ گ برداشته.

بچه ها هورا مي كشند و دست مي زنند.

جمع بندي : بچه ها كتاب هاي خود تان را ببنديد. حالا كي مي تواند بگويد نام چند حيوان را در اين درس ياد گرفتيم؟

اين درس چند جمله داشت؟

كي مي تواند جمله اول را از حفظ بگويد؟

جنگل به چه جور جايي مي گويند؟

چه حيواناتي در جنگل زندگي مي كنند؟

تعيين تكليف: با توجه به سه پاكت رنگي در كلاس سبز- آبي – زرد  سه نوع تكليف طراحي شده است.

پاكت سبز حاوي اين تكليف است كه با كلمات – گرگ – گوسفند – گاو- گاري – گوزن – جمله سازي كنند.

پاكت آبي – حاوي دو كلمه مي باشد بدين صورت ( داستان سگ و گرگ ) كه فراگيران بايد با استفاده از تخيل و نشانه هاي خوانده شده يك داستان 3 الي 4 خطي بنويسند.

پاكت زرد- حاوي متني است 5 خطه كه 5 كلمه از اين متن جا افتاده فراگيران متن را خوانده و كلمات مربوطه را در جاي خود جايگزين مي كنند.

كه با تشخيص معلم و وجود تفاوت هاي فردي در كلاس معلم به هر يك از فراگيران پاكتي را داده تا تكاليف آنرا انجام دهند.

در پايان كلاس با يك سرود به همراه نرمش به كار خود پايان مي دهد.

لازم به ذكر است كه از ابتداي امر 3 گروه 3 نفره از فراگيران زير نظر گرفته شده و چك ليست مهارتي نگرشي- دانستني در مورد هر 9 نفر پر گرديد.

 

مباني عملي نظري الگوي دريافت مفهوم

اين الگو از خانواده ي پردازش اطلاعات است. اين الگو براي تدريس مفاهيم و كمك به شاگردان در يادگيري مؤثر تر مفاهيم تدوين شده . روشي كارآمد براي ارائه اطلاعات سازمان يافته از ميان موضوع هاي بسيار گسترده به شاگردان در هر مرحله از رشد است.

در اين الگو: شاگردان مي توانند با درك نمود يا نمودهاي هر مفهوم نمونه هاي آن مفهوم را مقوله بندي كنند.

در اين الگو: شاگردان مثال هاي دربردارنده ي نمودهاي يك مفهوم را با موارد ديگري كه شامل نمودهاي مفهوم نيست مقايسه مي كنند و با آن مفهوم شخص ديگر را كشف مي نمايند.

در اين الگو شاگرد مي تواند فرصت تحليل جريان تفكر و رشد شيوه هاي مؤثر تر آن را در خود به دست آورد.

در اين الگو شاگردان مي توانند با تمرين ، بيان تفكر ، تغيير در شيوه هاي تفكر و آموختن شيوه ي جديد و تغيير نحوه ي گردآوري اطلاعات به پردازش اطلاعات در ذهن بپردازند.

در اين الگو بايد نمونه هاي اول از روشن ترين نمونه هاي ممكن، بخصوص در هنگام ارائه نمونه هاي با نمودهاي متعدد باشد.

در اين الگو: شاگردان مي توانند دانش نحوه ي دريافت مفهوم يا دانش مبتني بر عمل را به دست آورند و آن را براي مدت طولاني تر بخاطر بسپارند.

اين الگو شامل سه قسمت است:

1)گام اول: مثالهايي از طرف معلم

2)گام دوم : الف) سؤال از فراگير كه مثال را در كدام قسمت قرار دهد.

                      ب) فراگير خود مثالهايي را بگويد تا معلم در قسمت مورد نظر قرار دهد.

3) گام سوم : به شرح تفكرات خود بپردازند – بحث در حوزه مورد نظر

اين الگو براي بازنگري درس جديدي يا تدريس درس جديد استفاده مي شودنوشته شده در تاريخ یکشنبه ۲۸ بهمن۱۳۸۶ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت