بسمه تعالی « نمونه ی: ب »

آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پایه پنجم ابتداییتعداد سؤال : 40 ، مدت پاسخگویی : 45دقیقه ، آزمون نمره ی منفی ندارد ،

 فقط در پاسخ نامه علامت بزنید.

1- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟

 الف : مهریز  ب : فردوس  ج : يزد  د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟

الف: زياد است به كم   ب: زياد است به زياد   

 ج: كم است به زياد   د: كم است به كم

3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟ 

 الف: برنج   ب: گندم   ج: پسته     د: توتون

4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوی   

 ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبي در استان بوشهر   د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟

 الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان  ب : معادن سنگ آهن استان اراك

 ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان  د : معادن سنگ آهن استان يزد

6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟ 

الف: تركيه ، عراق   ب: ارمنستان، نخجوان  

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان   د: افغانستان، پاكستان

 

7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟

 الف : آمودريا   ب: ارس   ج: تجن     د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو ب: ایروان  ج: عشق آباد   د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود    ب : کارون  ج : شط العرب  د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان   ب: ترکمنستان  ج: ترکیه  د: پاکستان

 

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت    ب : بعثت  ج: بیعت   د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه  ب: مدینه  ج: حجاز   د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند. 

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.   د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان   ب: آقامحمدخان   ج: نادرشاه  فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس   ب: محمدعلی شاه  ج: ناصرالدین شاه   د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد  ب: اصفهان  ج: تهران  د: دهلی

 

17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟

 الف: گسترش آموزش و پرورش 

 ب: نگهباني از استقلال كشور ج: پاسداري از اسلام د: مبارزه با فقر

 

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر   ب: خدا ، کتاب آسمانی ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله   د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش   ب: دادگستری   ج: دولت  د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368   ب: سال 1357   ج: سال 1359  د: سال 1367

21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟

 . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند

 ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.

   . د : الف و ج    . ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند

22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟

الف: شيميايي    ب: فيزيكي   ج: فيزيكي و بعد شيميايي   د: شيميايي و بعد فيزيكي

23- در كدام يك از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟

 الف: يخچال   ب: ضبط صوت   ج: راديو   د:جارو برقي

24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟

 الف: ارتفاع تكيه گاه   ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه  

 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه   د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟

 الف:نيكل و سنگ -آهن   ب: سنگ-  آهن ونيكل  

 ج: نيكل -  سنگ   د: آهن و نيكل - سنگ

26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟

 الف: باكتري   ب: قارچ   ج: جلبك   د: مخمرها

27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

 الف:استحكام زمين   ب:شدت زمين لرزه   

 ج: استحكام ساختمان   د: زمان وقوع زلزله

28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟  

الف: توليد دارو و مواد براي انسان    ب: بيماري زايي در جانوران 

ج: تجزيه و پوسيدگي مواد   د: بيماري زايي در گياهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.   

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.   

 د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی  ب: هشت رقمی   ج: یازده رقمی   د: دوازده رقمی

- 32 حاصل عبارت روبرو کدام است؟ چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم  ب: سیزده سی و پنجم  

ج: بیست و دو سی و پنجم  د : یک و سیزده سی و پنجم   

33- خمس 60 تا برابر است با: 

 الف) 30 تا ب) 20 تا ج)15 تا د) 12 تا

34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟

الف)36 و 513 ب) 42 و 702 

 ج) 86 و 906 د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف: 1 هکتار  ب: 10 هکتار   ج: 100 هکتار   د: 1000 هکتار

36- كدام گزينه درست است؟

الف:  2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر  ب: 3/4 متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم   د: همه ی موارد صحیح است.

37- %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4    ب: 400   ج: 84 د: 16

38- حاصل جمع دو عدد مرکب 35 46 5 و 25 13 4 کدام عدد است؟

الف:  10   ب:   1  60  9  

 ج: 60  59 9   د: 59 10

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2   ب: 05/4 و 5/4  

 ج: 090/8 و 90/80   د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4 سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر   ب: 89 سانتیمتر  ج: 12 سانتیمتر  د: 8 سانتیمتر

موفق باشید.

 

بسمه تعالی

پاسخنامه ی آزمون علمی وهماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پنجم ابتدایی ، شهرستان طبس    نمونه ی: الف 

 نام و نام خانوادگی: .......................... نام پدر: ............ نام آموزشگاه:...................... تاریخ:............  نمونه ی: ب  

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

تعداد پاسخ های صحیح جغرافیا

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح تاریخ و مدنی

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح علوم

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح ریاضی

 

........

 

تعداد کل پاسخ های صحیح

 

 

 

  2 ÷ .........

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی آموزگار محترم و امضا............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۷ | 9:21 | نویسنده : رسول گلی زاده |