ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

باسمه تعالي

 

 طرح درس روزانه

 مشخصات كلي

كتاب:    فارسي پايه:چهارم            نام ونام خانوادگي:

درس:ابوعلي سينا         وقت:50 دقيقه تعداد دانش آموزان:     نفر شماره طرح درس:11

اهداف كلي:

1-آشنايي با يكي از مشاهير علمي ايزان

2-ايجاد نگرش و علاقه نسبت به دانش و دانشمندان و000.

اهداف رفتاري:

1-توانايي تشخيص كلمات هم آوا

2-بكارگيري كلمات متشابه

3-بكارگيري كلمات شكسته در شعر

4-تشخيص كلمات متشابه

5-روان خواني درس و000.

وسايل مورد نياز:

تصاويري از شهر همدان،كتاب هاي ابن سينا،پازل،برگه هاي سفيد،بادكنك (در شش رنگ) و000.

روش هاي تدريس:

تلفيقي ازروش هاي تدريس مشاركتي (اعضاي تيم ، كارايي تيم ، قضاوت عملكرد وطرز تلقي قبل از روخواني درس) ، نمايشي ، پرسش وپاسخ ، توضيحي پروژه،،اكتشافي و000.

 

فعّاليت معلّم

فعّاليت دانش آموز

روش

زمان

1-فعاليت هاي مقدماتي:

شروع با نام خدا

سلام واحوال پرسي

حضور وغياب:

گروه بندي :

به هر نفر يك تكه از پازل داده مي شود وپس از قرار گرفتن در گروه وانجام فعالت هر نفر در گروه نام گذاري مي شودماننداسامي زير:1-ابن سينا 2- بابا طاهر 3- عليصدر

توضيح اينكه اسامي در همه ي گروه ها تكرار مي شود

 

 

 

 

 

 

هر دانش آموز تكّه ي پازل را دريافت ودر گروه خود قرار مي گيرد(شش گروه سه نفره) پس از تكميل در مورد تصوير ، كه مربوط به درس است با همديگر تبادل نظر مي نمايند(پازل ها مربوط به شهر همدان وآثار باستاني وسياحتي اين شهر مي باشند)

 

 

 

 

 

گروه بندي تصادفي

 

 

مباحثه

 

 

2

 

 

 

 

 

4

اجراي آزمون ورودي:

1-چند استان كه در مركز ايران قرار دارند را نام ببريد؟

2-بزرگ ترين غار ايران چه نام دارد؟ و000.

3- يك دانشمند چگونه به جامعه ب خود خدمت مس كند؟

هر گروه يك سئوال را با همفكري پاسخ مي دهند

 

 

ابتدا انفرادي وسپس به صورت گروهي پاسخ را تهيّه وبا گروه هاي ديگر پاسخ خود را به بحف مي نشينند

پرسش وپاسخ

 

 

 

طرز تلقي

4

 

ايجاد انگيزه:

به هر گروه يك بادكنك باد شده داده مي شود

تا به راز آن پي ببرند

درون هر بادكنك معمايي در مورد ابن سينا نوشته شده است مانند

شخص مورد نظر كسي است كه كتاب قانون را نوشته است.و000.

 

بادكنك را دريافت مي كنند و در مورد راز آن بحث مي نمايند(اولين گروهي كه بادكنك را تركانده ومعمّاي درون آن را حل نمايد تشويق مي گردد)

در پايان نماينده هر گروه معما ي گروه خود را طرح وپاسخ را نيز در كلاس مطرح مي كند

 

اكتشافي

 

 

 

اكتشافي

 

3

ارائه ي محتوا:

الف:آموزش بخش اول درس:

با هدايت آموزگار هر گروه اطّلاعات مربوط به ابن سينا راجمع آوري وآن هارادر فيش هاي كوچك منظّم كنند

در اين مرحله بخش اول درس رو.خواني واشكالات برطرف گردند

ب:آموزش بخش دوم درس:

1-درس بين افراد گروه ها تقسي تا روخواني (صامت خواني)گردد

ابن سينا : داستان ( مرده زنده شد)

باباطاهر : داستان (پسر ستاره)

عليصدر : داستان (گاو)

2-با هدايت معلّم به گروه هاي هم نام مي روند

 

2-با هدايت به گروه هاي اصلي باز مي گردند

 

 

درس توسط معلّم روخواني مي گردد

هر گروه فيش ها را تهيّه وسپس با توجّه به راهنمايي ها معلّم وديگر گروه ها متن ها را ويرايش و براي جمع بندي نهايي در اختيار معلّم مي گذارند وسپس در مورد آن ها بحث مي كنند

درس روخواني واشكالات را مطرح مي نمايند

 

1-بخش مربوط به خود را به دقّت مطالعه نموده و در صورت نياز يادداشت برداري مي كنند

 

 

2-به گروه هاي جديد وارد ونتيجه ي مطالعه ي خود را بازگو و با هم تبادل نظر مي كنند

در گروه هركدام بخش مربوط به خود را توضيح مي دهد به عنوان مثال عليصدر داستان گاو را براي گروه خود بازگو مي نمايد و000.

با دقّت روخواني را دنبال مي كنند و سپس در گروه ها يك بار درس روخواني مي گردد

 

قضاوت عملكرد

 

 

صامت خواني

 

اعضاي تيم

 

 

 

اعضاي تيم

 

اعضاي تيم

 

 

 

بلندخواني

 

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

3

جمع بندي:نكات مهم با راهنمايي معلّم ارائه مي شود

هر گروه يك نكته از درس را پبدا وتوسط نماينده گروه به كلاس ارائه مي دهندمانند:

1-از طريق فيش برداري مي توان اطلاعات را منسحم نمود

2-000.

همياري

3

ارزشيابي پاياني:

سه سئوال چهار گزينه اي به دانش آموزان داده مي شود مانند:

1-داستان مرده زنده شد در كدام شهر اتّفاق افتاد؟

الف:مشهد ب:تهران ج:گرگان د:همدان

2-000.

كليد را در اختيار گروه ها مي گذاريم

 

 

نتايج به دست آمده با توجّه به جدول اين روش تجزيه وتحليل مي شوند

 

سئوالات را دريافت وابتدا به شكل انفرادي وسپس گروهي پاسخ را تهيّه مي نمايند

 

 

 

 

پاسخ ها را بررسي و نمره ي مربوطه را محاسبه مي كنند( هرپاسخ صحيح 3+ و هرپاسخ اشتباه 1ـ )

با توجّه به جدول ، هز گروه وضعيت خود را در ميزان پاسخ گويي گروهي مورد بررسي قرار مي دهد

 

كارايي تيم

 

 

 

 

 

كارايي تيم

 

 

كارايي تيم

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

3

تعيين تكليف: هر دانش آموزاطّلاعاتي درمورد خانواده ي خود به صورت فيش برداري به كلاس عرضه نمايد

 

انجام تكليف

 

 

پروژه

 

2

50نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت