دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
درس تاريخ چهارم دبستان
نمونه سوالات چهارم ابتدايي  


  چهارم دبستان درس تاريخ  1. مهم ترين مشكل انسان نخستين فراهم كردن غذا بود.

صحيح
غلط
   2 . باچيره شدن يك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.

صحيح
غلط
   3 . نمرود دستور داد حضرت موسي را در آتش بيندازند.

صحيح
غلط
   4 . كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.

صحيح
غلط
   5 . جنس اولين ابزار انسان نخستين از چه بود؟

الف) سنگ
ب)آهن
ج)چوب
چرم
   6 . انسان ها با ياد گرفتن چه فني توانستند در يك جا ساكن شوند.

الف) دامپروري
ب) خانه سازي
ج) كشاورزي
د)ساختن ابزار
   7 . اولين شهر در ايران در كنار كدام يك از رود هاي زير به وجود آمد؟

الف) دجله
ب) فرات
ج)كارون
د) نيل
   8 . خداوند به كدام يك از پيامبران ماموريت داد خانه ي كعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهيم
ب) حضرت موسي
ج) حضرت نوح
د)حضرت عيسي
   9 . ماد ها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

الف) ايلام
ب)شوش
ج) بابل
د)هگمتانه
   10 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

*خداوند در مقايسه با حيوانات به انسان يكي دست هاي توانا داده ديگري نيروي .............................داده.
*انسان هاي نخستين اولين حيواني كه اهلي كردند ................................بود.
*رسيدگي به كار ماليات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
*گروهي از مردم ستم ديده دعوت حضرت.............................. را پذيرفتند.
   11 . ما چگونه به زندگي انسان هاي غار نشين وابزار و وسايل آن ها پي مي بريم؟

12 . نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

13 . كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد؟

14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگيرند؟

15 . از چه زماني سرزمين ما ايران ناميده شد؟

موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی