نمونه سوالات چهارم ابتدايي  


  چهارم دبستان درس تاريخ  1. مهم ترين مشكل انسان نخستين فراهم كردن غذا بود.

صحيح
غلط
   2 . باچيره شدن يك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.

صحيح
غلط
   3 . نمرود دستور داد حضرت موسي را در آتش بيندازند.

صحيح
غلط
   4 . كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.

صحيح
غلط
   5 . جنس اولين ابزار انسان نخستين از چه بود؟

الف) سنگ
ب)آهن
ج)چوب
چرم
   6 . انسان ها با ياد گرفتن چه فني توانستند در يك جا ساكن شوند.

الف) دامپروري
ب) خانه سازي
ج) كشاورزي
د)ساختن ابزار
   7 . اولين شهر در ايران در كنار كدام يك از رود هاي زير به وجود آمد؟

الف) دجله
ب) فرات
ج)كارون
د) نيل
   8 . خداوند به كدام يك از پيامبران ماموريت داد خانه ي كعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهيم
ب) حضرت موسي
ج) حضرت نوح
د)حضرت عيسي
   9 . ماد ها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

الف) ايلام
ب)شوش
ج) بابل
د)هگمتانه
   10 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

*خداوند در مقايسه با حيوانات به انسان يكي دست هاي توانا داده ديگري نيروي .............................داده.
*انسان هاي نخستين اولين حيواني كه اهلي كردند ................................بود.
*رسيدگي به كار ماليات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
*گروهي از مردم ستم ديده دعوت حضرت.............................. را پذيرفتند.
   11 . ما چگونه به زندگي انسان هاي غار نشين وابزار و وسايل آن ها پي مي بريم؟

12 . نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

13 . كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد؟

14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگيرند؟

15 . از چه زماني سرزمين ما ايران ناميده شد؟


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۷ | 22:59 | نویسنده : رسول گلی زاده |