طرح درس قران اول ابتدایی (حروف نا خوانا)

 

 

هدف كلی :

دانش آموزان با حروف ناخوانا آشنا شوند.

 

            اهداف جزئِی:

1- دانش آموزان با مثالهایی از حروف ناخوانا در فارسی آشنا شوند.

2- دانش آموزان بدانند که حروف ناخوانا را نمی خوانند.

3- دانش آموزان با نوشتن حروف ناخوانا به صورت تو خالی آشنا شوند.

                                                                      

اهداف رفتاری :

پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

1- مثال هایی از کلماتی که حروف نا خوانا دارند بزنند.

2- بگویند حروف نا خوانا به چه شکل نوشته می شوند.

3- از روی لوحه حروف نا خوانا به درستی بخوانند.

4- روی لوحه حروف نا خوانا را در کلمات پیدا کنند.

 

روش تدریس :

 بحث گروهی – پرسش و پاسخ - نمایشی و .....

 

رسانه های آموزشی

ماژیک – تخته- کتاب – لوحه – نوار – ضبط صوت و....

 

 

 

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب – توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

 

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید با حروف  آشنا باشند.

2- دانش آموزان باید بتوانند حروف نا خوانا را در فارسی تشخیص دهند.

 

ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

نصب لوحه به تخته و خواندن سوره ی حمد به صورت گروهی

 

ارائه ی درس(15 دقیقه):

ابتدا دانش آموزان را به دو گروه تقسیم می کنیم و از یک گروه می خواهیم که یک آیه را بخواند و گروه دوم تکرار کند و تا پایان سوره این کار را ادامه می دهیم و اگر احساس کردیم که دانش آموزی به صورت انفرادی مشکل دارد از او می خواهیم تکی بخواند تا اشکالاتش رفع شود .

و بعد یک بار سوره را برای یادگیری بیشتر از ضبط پخش می کنیم.

بعد درس جدید را شروع می کنیم و می گوییم که امروز قرار است که درس جدیدی بیاموزیم و درس را با مثالی از کلمات نا خوانا در فارسی شروع می کنیم و بعد از درک کامل حروف نا خوانا در کلماتی مانند خواهر و خواب می گوییم که از این کلمات در قران نیز وجود دارد و برای آن ها مثال می زنیم و می گوییم که این کلمات حروفی دارند که پوشالی و توخالی هستند و به همین دلیل آن ها را نمی خوانیم .

بعد از تمرین حروف نا خوانا به دانش آموزان می گوییم که حروف نا خوانا انواع متفاوتی دارند و آن ها را نام می بریم و در مورد آن ها توضیح می دهیم

نکته:

ارزشیابی تکوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد.

 

ارزشیابی پایانی(5دقیقه )

از دانش آموزان می خواهیم با توجه به لوحه حروف نا خوانا را نام ببرند و از روی چند کلمه که در آن ها حروف نا خوانا وجود دارد بخوانند .

 

جمع بندی کلی(2 دقیقه ):

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم مثلا می پرسیم نتیجه درس را بگویید.

 

تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

جمع آوری اطلاعت درموردحضرت موسی (ع) و گزارش به کلاس به صورت گروهی و درس در جلسه ی بعد پرسیده می شود، فعالیت عملی که برای هر گروه است وباید  انواع حروف نا خوانا ( و ،ا،ل،ی )را بر روی مقوا بنویسند و برای آن ها مثال بزنند.

 

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ | 15:2 | نویسنده : رسول گلی زاده |