نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

كلاس:

 نام دبير مريوطه:

نوبت اول

بسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

دبستان وحدت

نام آزمون:تاريخ و مدني چهارم ابتدائي

تاريخ آزمون: بهمن       مدت آزمون:60دقيقه

تعداد سئوالات:25

تعداد صفحات:

رديف

‹خدايا ما را از تاريكي هاي وهم خارج ساز و به نور فهم و دانش گرامي بدار›

بارم

 

گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص كنيد؟

 

1

مهمترين مشكل انسان نخستين چه بود؟

ساختن خانه£             نداشتن ابزار£              فراهم كردن غذا£              بي سوادي£

2

2

اولين ابزارهاي انسان بيشتر از چه ساخته شده بود؟

شاخه هاي درختان£         استخوان حيوانات£        پوست حيوانات£         سنگ£

3

اولين دانه هايي كه انسان كاشت چه بود؟

گندم، عدس£  جو، برنج£      گندم، جو£      برنج، عدس£

4

نام شهري را كه مادها در دامنه ي كوه الوند ساختند چه نام داشت؟

تيسفون£    تخت جمشيد£   هگمتانه£             شيراز£

 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

 

5

انسانهاي نخستين در آن رمان نيازهاي خود را از راه ....................... برطرف مي كردند.

2

6

به فرمان روايان مصر ....................... مي گويند.

7

در حدود چهار هزار سال پيش اقوام .................... از شمال درياي خزر به سرزمين ما آمدند.

8

نام جد كوروش ......................... نام داشت.

 

به سؤالات زير پاسخ دهيد:

 

9

چرا انسانهاي نخستين در غارها زندگي مي كردند؟

1

10

قانون و خط چگونه به وجود آمدند؟

2

11

سه گروه از آريايي ها را كه به ايران آمدند را نام ببريد؟

5/1

12

چهار مورد از كارهاي مهم داريوش را نام ببريد؟

2

13

چرا در زمان هخامنشيان، در بين راه ها چاپارخانه و قلعه هايي ساخته بودند؟

1

14

بين النهرين به چه سرزميني گفته مي شود؟

5/0

 

گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص كنيد:

 

1

دومين جامعه اي كا در آن زندگي مي كنيم چه نام دارد؟

مسجد£   خانواده£  مدرسه£           هيچكدام£

5/3

2

بهترين راهنماي ما در مدرسه است؟ 

مدير£     معلم£     مربي پرورشي£    ناظم£

3

اگر در منزل هر چيزي را سرجاي خود قرار دهيم، نشانه چيست؟

احترام به والدين£ داشتن نظم£ كمك كردن به والدين£     عادت كردن£

4

مدرسه محل ............... و ................... است.

5

امام جماعت جلوتر از همه ي مردم در ........... مي ايستد.

6

يكي ديگر از محل هاي اجتماع مردم ................. است كه نمونه كوچكي از جامعه اسلامي است.

 

به سؤالات زير پاسخ دهيد:

 

8

معناي نظم چيست؟

5/1

9

چرا دين اسلام به خانواده اهميت داده است؟

5/0

10

دو نفر ار افرادي را كه در مدرسه براي شما تلاش مي كنند نام ببريد و وظيفه ي آن ها را بگوييد؟

1

11

مردم در مسجد براي حل مشكلات محله ي خود چه مي كنند؟

5/0

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:14 | نویسنده : رسول گلی زاده |